Thông tin Các quy tắc và tổ chức quốc tế Incoterms 2000 [iNKOTERMS 2000] Kỳ D Giao từ tàu - DES

DES(Tàu Ex đã giao (... cảng đến được đặt tên))
Tàu cũ đã giao (... cảng đến được đặt tên)

Thuật ngữ "Xuất xưởng đã giao" có nghĩa là người bán đã giao hàng khi đặt hàng, chưa được chuẩn bị để nhập khẩu, theo sự định đoạt của người mua trên con tàu tại cảng đến được chỉ định. Người bán phải chịu mọi chi phí và rủi ro khi đưa hàng hoá đến cảng đến đã định cho đến khi chúng được dỡ xuống. Nếu các bên mong muốn người bán chịu chi phí và rủi ro khi dỡ hàng thì nên sử dụng thuật ngữ DEQ.
Thuật ngữ này chỉ được sử dụng cho vận tải đường biển, đường thủy nội địa hoặc vận tải đa phương thức khi hàng hóa đến cảng đến bằng tàu biển.

TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI MUA

A.1. GIAO HÀNG THEO HỢP ĐỒNG

B.1. TRẢ GIÁ

Theo hợp đồng mua bán, người bán có nghĩa vụ cung cấp cho người mua hàng hóa, hóa đơn thương mại hoặc tin nhắn điện tử tương đương, cũng như bất kỳ bằng chứng nào khác về sự phù hợp có thể được yêu cầu theo các điều khoản của hợp đồng mua bán.

Người mua có nghĩa vụ trả giá hàng hoá do hợp đồng mua bán quy định.

A.2. GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

B.2. GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

Người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí, xin giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức khác hoặc các tài liệu khác và thực hiện, nếu có, tất cả các thủ tục hải quan cần thiết cho việc xuất khẩu hàng hóa tại biên giới và nếu cần thiết, cho quá cảnh của họ thông qua các nước thứ ba.

Người mua phải tự chịu chi phí và chịu rủi ro về giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và thực hiện, nếu được yêu cầu, tất cả các thủ tục hải quan cần thiết cho việc nhập khẩu hàng hóa.

A.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

B.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

a) Hợp đồng vận chuyển
Người bán phải ký hợp đồng bằng chi phí của mình để vận chuyển hàng hoá đến điểm đã chỉ định, nếu có, tại cảng đến được chỉ định. Nếu không có điểm nào được thoả thuận hoặc được xác định bởi thực tiễn của việc giao hàng như vậy, thì người bán có thể chọn điểm thích hợp nhất cho mình tại cảng đến được chỉ định.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có cam kết.

a) Hợp đồng vận chuyển
Không có cam kết.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có cam kết.

A.4. CUNG CẤP

B 4. CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

Người bán phải đặt hàng hóa theo quyền định đoạt của người mua trên tàu tại điểm dỡ hàng theo Điều A.3a) tại cảng đến được chỉ định vào ngày hoặc trong thời gian đã thỏa thuận sao cho có thể đưa hàng hoá ra khỏi tàu bằng phương pháp dỡ hàng phù hợp với tính chất của hàng hoá.

Người mua có nghĩa vụ giao hàng khi hàng đã được thực hiện theo quy định tại Điều A.4.

A.5. CHUYỂN KHOẢN RỦI RO

B.5. CHUYỂN KHOẢN RỦI RO

Theo quy định của Điều B.5, người bán có nghĩa vụ chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cho đến thời điểm hàng hóa được giao theo quy định tại Điều A.4.

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hoá kể từ thời điểm giao hàng theo quy định tại Điều A.4. Người mua có nghĩa vụ - nếu anh ta không thực hiện nghĩa vụ thông báo theo Điều B.7. - chịu mọi rủi ro về mất mát, hư hỏng đối với hàng hóa kể từ ngày hết hạn theo thỏa thuận hoặc ngày kết thúc của ngày giao hàng đã thỏa thuận. Tuy nhiên, điều kiện là sự phù hợp của hàng hoá với hợp đồng. Điều này có nghĩa là hàng hoá phải được xác định một cách thích hợp, tức là chắc chắn được cách ly hoặc được xác định bằng cách khác là hàng hoá là đối tượng của hợp đồng này.

A.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

B.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

Người bán phải tuân theo các quy định tại Điều B.6: - ngoài các chi phí phát sinh từ Điều A.3a), chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến thời điểm chúng được giao theo Điều A.4 ., và - nếu được yêu cầu - thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hải quan, cũng như các khoản thuế khác, thuế và các khoản phí khác phải trả khi hàng hóa được xuất khẩu và gửi quá cảnh qua các nước thứ ba trước khi giao hàng theo quy định Điều A.4.

Người mua có nghĩa vụ: - chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hoá kể từ thời điểm giao hàng theo Điều A.4., Bao gồm cả chi phí dỡ hàng khỏi tàu cần thiết để nhận hàng và - chịu mọi khoản bổ sung chi phí phát sinh do anh ta không thực hiện nghĩa vụ nhận hàng sau khi hàng hóa đã được đặt theo ý của anh ta theo Điều A.4., hoặc thông báo theo Điều B.7. Tuy nhiên, điều kiện là sự phù hợp của hàng hoá với hợp đồng. Điều này có nghĩa là hàng hoá phải được xác định đúng cách, tức là, chắc chắn được tách biệt hoặc được xác định bằng cách khác là hàng hoá là đối tượng của hợp đồng này, và - thanh toán, nếu cần, tất cả các loại thuế, phí và lệ phí khác, cũng như chi phí hải quan. các thủ tục phải trả khi nhập khẩu hàng hoá.

A.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI MUA

B.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI BÁN

Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua về ngày dự kiến đến của con tàu nói trên theo A.4., Và thông báo cho người mua khác nếu có thể cần thiết để người mua thực hiện các bước thông thường cần thiết để giao hàng. Các mặt hàng.

Nếu người mua có thể xác định được thời gian trong khoảng thời gian đã thỏa thuận và / hoặc thời điểm nhận hàng tại cảng đến được chỉ định, phải thông báo cho người bán.

A.8. CHỨNG NHẬN GIAO HÀNG, GIẤY TỜ VẬN CHUYỂN HOẶC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

B.8. CHỨNG NHẬN GIAO HÀNG, GIẤY TỜ VẬN CHUYỂN HOẶC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Người bán phải cung cấp cho người mua, bằng chi phí của mình, lệnh giao hàng và / hoặc chứng từ vận tải thông thường (ví dụ vận đơn chuyển nhượng, vận đơn đường biển không chuyển nhượng, bằng chứng vận tải đường thủy nội địa hoặc vận đơn vận tải đa phương thức) để cho phép người mua để nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đến. Trong trường hợp người bán và người mua đã thỏa thuận về việc sử dụng các phương tiện liên lạc điện tử, các tài liệu nêu trên có thể được thay thế bằng các thông điệp điện tử tương đương (EDI).

Người mua phải chấp nhận lệnh giao hàng hoặc chứng từ vận tải phù hợp với Điều A.8.

A.9. KIỂM TRA - BAO BÌ - ĐÁNH DẤU

B.9. KIỂM TRA HÀNG HÓA

Người bán phải chịu các chi phí liên quan đến việc xác minh hàng hóa (ví dụ, kiểm tra chất lượng, kích thước, trọng lượng, số lượng) cần thiết để giao hàng theo Điều A.4. Người bán, bằng chi phí của mình, phải cung cấp bao bì (trừ khi thông lệ trong giao dịch được đề cập là giao hàng hóa theo hợp đồng mà không có bao bì) cần thiết cho việc giao hàng. Bao bì phải được dán nhãn thích hợp.

Người mua có nghĩa vụ chịu các chi phí liên quan đến việc kiểm tra hàng hoá trước khi vận chuyển, trừ khi việc kiểm tra đó được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

A.10. NHỮNG KHOẢN NỢ KHÁC

B.10. NHỮNG KHOẢN NỢ KHÁC

Người bán có nghĩa vụ, theo yêu cầu của người mua, cung cấp cho người mua, với chi phí và rủi ro của mình, với sự hợp tác đầy đủ để có được bất kỳ tài liệu hoặc thông điệp điện tử tương đương nào (ngoài những tài liệu được đề cập trong Điều A.8.) Được phát hành hoặc sử dụng trong quốc gia gửi hàng và / hoặc quốc gia xuất xứ của hàng hóa mà người mua có thể yêu cầu nhập khẩu hàng hóa. Người bán có nghĩa vụ cung cấp cho người mua tất cả các thông tin cần thiết cho việc thực hiện bảo hiểm bổ sung.

Người mua phải chịu mọi chi phí và lệ phí liên quan đến việc nhận được chứng từ hoặc các thông điệp điện tử tương đương, như được quy định tại Điều A.10., Đồng thời hoàn trả các chi phí mà người bán phải chịu do sự trợ giúp của người mua.

 
7