Thông tin Các quy tắc và tổ chức quốc tế ISPM # 15 / ISPM # 15 Phụ lục 1 của ISPM 15

Quy định về vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế - Phụ lục 1

Ví dụ về các cách xử lý an toàn vật liệu đóng gói bằng gỗ không tuân thủ

Việc xử lý an toàn vật liệu đóng gói bằng gỗ không tuân thủ là một lựa chọn để quản lý rủi ro dịch hại và có thể được NPPO của nước nhập khẩu sử dụng khi không thể thực hiện hoặc không mong muốn hành động khẩn cấp. Các phương pháp được liệt kê dưới đây được khuyến nghị để xử lý an toàn vật liệu đóng gói bằng gỗ không tuân thủ:

(1) thiêu hủy, nếu được phép;
(2) chôn sâu ở những nơi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (lưu ý: độ sâu chôn có thể phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và dịch hại được tìm thấy, nhưng khuyến cáo là ít nhất là hai mét. Vật liệu nên được đắp bằng đất ngay sau đó được đặt trong hố và sau đó vẫn được chôn (cũng phải nhớ rằng chôn sâu không phải là một lựa chọn xử lý chấp nhận được đối với gỗ bị nhiễm mối hoặc một số mầm bệnh gốc);
(3) chế biến (lưu ý: chỉ nên sử dụng phương pháp băm nhỏ nếu kết hợp với chế biến tiếp theo theo khuyến nghị của NPPO của nước nhập khẩu để tiêu diệt các loài gây hại cần quan tâm, ví dụ để sản xuất ván sợi định hướng);
(4) các phương pháp khác được NPPO chấp thuận là có hiệu quả đối với các loài gây hại cần quan tâm;
(5) nếu thích hợp, quay trở lại nước xuất khẩu.

Để giảm thiểu nguy cơ du nhập hoặc lây lan dịch hại, nên tiến hành xử lý an toàn, nếu cần, sử dụng các phương pháp đã chỉ định ngay lập tức.

 
11