Thủ tục hải quan Phương pháp xác định trị giá hải quan

Phương pháp xác định trị giá hải quan

Luật "Về thuế quan" của Liên bang Nga quy định sáu phương pháp xác định trị giá hải quan:

Việc xác định trị giá hải quan của hàng hóa phải do người khai hải quan bắt đầu áp dụng phương pháp 1. Và chỉ khi không đáp ứng các điều kiện áp dụng phương pháp 1, phương pháp 2–6 mới được áp dụng tuần tự. Chỉ cho phép một ngoại lệ đối với phương pháp 4 và 5, có thể được áp dụng theo bất kỳ thứ tự nào, tức là có thể áp dụng phương pháp 5 sau phương pháp 3.

Luật quy định rằng phương pháp chính để xác định trị giá hải quan của hàng hóa là phương pháp 1, tương ứng với Mã trị giá hải quan, quy định việc sử dụng giá giao dịch để xác định trị giá hải quan một cách tối đa có thể. Kinh nghiệm của các nước đã sử dụng hệ thống định giá này từ năm 1981 cho thấy 90–98% tất cả các giao dịch xuất nhập khẩu được định giá cho mục đích hải quan bằng phương pháp này.

Chỉ đối với một số lượng rất nhỏ giao dịch, trị giá hải quan được xác định theo phương pháp 2-6, được ước tính, tức là những giao dịch khi trị giá hải quan của hàng hóa đang được định giá được xác định không dựa trên giá giao dịch mà bằng thực hiện các tính toán định giá thích hợp với sự tham gia của thông tin về các giao dịch khác. Phương pháp được sử dụng nhiều nhất tiếp theo là 6.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét chi tiết hơn tất cả các phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga.

 
9