Thông tin Các quy tắc và tổ chức quốc tế Incoterms 2000 [iNKOTERMS 2000] Kỳ D Đã giao nhiệm vụ trả tiền - DDP

DDP(Đã nộp thuế đã giao (... địa điểm đến được nêu tên))
Đã nộp thuế đã giao (... địa điểm đến được đặt tên)

Thuật ngữ "Giao hàng đã nộp thuế" có nghĩa là người bán giao hàng hóa, đã được làm thủ tục hải quan và không phải dỡ hàng từ phương tiện vận tải đến, theo sự định đoạt của người mua tại địa điểm đến được chỉ định. Người bán phải chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, bao gồm (nếu có) mọi khoản phí nhập khẩu vào nước đến (từ "phí" ở đây có nghĩa là trách nhiệm và rủi ro khi thực hiện thủ tục hải quan). như để thanh toán các thủ tục hải quan, thuế hải quan, thuế và các khoản phí khác).
Trong khi điều khoản EXW đặt nghĩa vụ tối thiểu cho người bán, thì điều khoản DDP giả định nghĩa vụ tối đa của người bán.
Thuật ngữ này không thể được sử dụng nếu người bán không thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, xin được giấy phép nhập khẩu. Nếu các bên đã đồng ý loại trừ nghĩa vụ của người bán một số chi phí phải trả khi nhập khẩu (như thuế giá trị gia tăng - VAT) thì điều này cần được quy định rõ ràng trong hợp đồng mua bán.
Nếu các bên muốn người mua chịu mọi rủi ro và chi phí nhập khẩu hàng hóa, thì nên sử dụng thuật ngữ DDU. Thuật ngữ này có thể được sử dụng bất kể phương thức vận tải nào, nhưng khi việc giao hàng được thực hiện trên tàu hoặc tại một cầu cảng ở cảng đến thì nên sử dụng thuật ngữ DES hoặc DEQ.

TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI MUA

A.1. GIAO HÀNG THEO HỢP ĐỒNG

B.1. TRẢ GIÁ

Theo hợp đồng mua bán, người bán có nghĩa vụ cung cấp cho người mua hàng hóa, hóa đơn thương mại hoặc tin nhắn điện tử tương đương, cũng như bất kỳ bằng chứng nào khác về sự phù hợp có thể được yêu cầu theo các điều khoản của hợp đồng mua bán.

Người mua có nghĩa vụ trả giá hàng hoá do hợp đồng mua bán quy định.

A.2. GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

B.2. GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

Người bán phải chịu rủi ro và chi phí của mình, xin bất kỳ giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác hoặc các tài liệu khác và thực hiện, nếu được yêu cầu, tất cả các thủ tục hải quan cần thiết cho việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và quá cảnh của họ thông qua các bên thứ ba . đất nước.

Người mua, theo yêu cầu của người bán, hợp tác toàn diện với chi phí và rủi ro của mình, nếu cần, bất kỳ giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức nào khác cần thiết cho việc nhập khẩu hàng hóa.

A.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

B.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

a) Hợp đồng vận chuyển
Người bán phải ký hợp đồng bằng chi phí của mình để vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đến đã định. Trừ khi một điểm đặc biệt được thoả thuận hoặc xác định bởi thông lệ giao hàng như vậy, người bán có thể chọn điểm thích hợp nhất cho mình tại nơi đến đã định.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có cam kết.

a) Hợp đồng vận chuyển
Không có cam kết.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có cam kết.

A.4. CUNG CẤP

B 4. CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

Người bán phải đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua hoặc người khác do người mua chỉ định, không vận chuyển, trên bất kỳ phương tiện vận tải nào đến, tại địa điểm đến đã định, vào ngày đã thỏa thuận hoặc trong thời gian đã thỏa thuận để giao hàng.

Người mua có nghĩa vụ giao hàng khi hàng đã được thực hiện theo quy định tại Điều A.4.

A.5. CHUYỂN KHOẢN RỦI RO

B.5. CHUYỂN KHOẢN RỦI RO

Người bán có nghĩa vụ giao hàng theo các quy định tại Điều B.5. và chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá cho đến khi hàng hoá được giao theo Điều A.4.

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hoá kể từ thời điểm giao hàng theo quy định tại Điều A.4. Người mua có nghĩa vụ - nếu anh ta không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều B.2. - Chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng khác do hàng hóa gây ra. Người mua có nghĩa vụ - nếu anh ta không thực hiện nghĩa vụ thông báo theo Điều B.7. - Chịu mọi rủi ro về mất mát, hư hỏng đối với hàng hoá kể từ khi hết thời hạn đã thoả thuận hoặc kết thúc thời hạn giao hàng đã thoả thuận. Tuy nhiên, điều kiện là sự phù hợp của hàng hoá với hợp đồng. Điều này có nghĩa là hàng hoá phải được xác định một cách hợp lý, nghĩa là, chắc chắn được cách ly hoặc xác định cách khác là hàng hoá là đối tượng của hợp đồng này.

A.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

B.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

Người bán, phải tuân theo các quy định tại Điều B.6: - ngoài các chi phí phát sinh từ Điều A.3a), chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến thời điểm chúng được giao theo Điều A.4 ., và - nếu được yêu cầu, thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hải quan đối với xuất khẩu và nhập khẩu, cũng như các loại thuế khác, thuế và các khoản phí khác phải trả đối với xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và quá cảnh của chúng qua các nước thứ ba trước khi giao hàng theo quy định Điều A. 4.

Người mua có nghĩa vụ phù hợp với các quy định của Điều A.3a): - chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hoá kể từ thời điểm hàng hoá được giao theo Điều A.4. - chịu mọi chi phí bổ sung nếu anh ta không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Điều B.2. hoặc đưa ra thông báo theo Điều B.7. Tuy nhiên, điều kiện là sự phù hợp của hàng hoá với hợp đồng. Điều này có nghĩa là hàng hoá phải được xác định một cách hợp lý, nghĩa là, chắc chắn được cách ly hoặc xác định cách khác là hàng hoá là đối tượng của hợp đồng này.

A.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI MUA

B.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI MUA

Người bán phải thông báo cho người mua về việc gửi hàng, cũng như thông báo cho người mua những thông báo khác nếu cần thiết để người mua thực hiện các bước thông thường cần thiết để nhận hàng.

Người mua có nghĩa vụ, nếu có thể xác định được thời gian trong thời gian quy định và / hoặc thời điểm nhận hàng tại địa điểm đến đã định, phải thông báo cho người bán.

A.8. CHỨNG NHẬN GIAO HÀNG, GIẤY TỜ VẬN CHUYỂN HOẶC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

B.8. CHỨNG NHẬN GIAO HÀNG, GIẤY TỜ VẬN CHUYỂN HOẶC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Người bán phải cung cấp cho người mua, bằng chi phí của mình, lệnh giao hàng và / hoặc chứng từ vận tải thông thường (ví dụ: vận đơn chuyển nhượng, vận đơn đường biển không chuyển nhượng, bằng chứng vận tải đường thủy nội địa, vận đơn hàng không, vận đơn đường sắt hoặc đường bộ , hoặc vận đơn vận tải đa phương thức) có thể được yêu cầu người mua nhận hàng theo Điều A.4./B.4. Trong trường hợp người bán và người mua đã thỏa thuận về việc sử dụng các phương tiện liên lạc điện tử, các tài liệu nêu trên có thể được thay thế bằng các thông điệp điện tử tương đương (EDI).

Người mua phải chấp nhận lệnh giao hàng hoặc chứng từ vận tải được yêu cầu phù hợp với Điều A.8.

A.9. KIỂM TRA - BAO BÌ - ĐÁNH DẤU

B.9. KIỂM TRA HÀNG HÓA

Người bán phải chịu các chi phí liên quan đến việc xác minh hàng hóa (ví dụ, kiểm tra chất lượng, kích thước, trọng lượng, số lượng) cần thiết để giao hàng theo Điều A.4. Người bán, bằng chi phí của mình, phải cung cấp bao bì (trừ khi thông lệ trong giao dịch được đề cập là giao hàng hóa theo hợp đồng mà không có bao bì) cần thiết cho việc giao hàng. Bao bì phải được dán nhãn thích hợp.

Người mua có nghĩa vụ chịu các chi phí liên quan đến việc kiểm tra hàng hoá trước khi vận chuyển, trừ khi việc kiểm tra đó được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

A.10. NHỮNG KHOẢN NỢ KHÁC

B.10. NHỮNG KHOẢN NỢ KHÁC

Người bán có nghĩa vụ chịu mọi chi phí và trả các khoản phí liên quan đến việc nhận được chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương, như được quy định tại Điều B.10., Đồng thời hoàn trả mọi chi phí mà người mua phải chịu do sự hỗ trợ được cung cấp cho anh ta. Người bán có nghĩa vụ cung cấp cho người mua tất cả các thông tin cần thiết cho việc thực hiện bảo hiểm.

Người mua, theo yêu cầu của người bán, bằng chi phí và rủi ro của mình, hoàn toàn hợp tác với người bán để lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin liên lạc điện tử tương đương nào được phát hành hoặc truyền đi tại nước nhập khẩu mà người bán có thể yêu cầu để cung cấp hàng hóa cho người mua.

 
5