Thông tin Các quy tắc và tổ chức quốc tế Incoterms 2000 [iNKOTERMS 2000] Học kỳ C Cước vận chuyển / vận chuyển trả cho - CPT

CPT(Vận chuyển được thanh toán đến (... địa điểm đến được đặt tên))
Cước vận chuyển / vận chuyển được thanh toán cho (... địa điểm đến được chỉ định)

Thuật ngữ "Freight / Carriage Paid To" có nghĩa là người bán sẽ giao hàng cho người chuyên chở do mình đứng tên. Ngoài ra, người bán phải trả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến điểm đến đã nêu. Điều này có nghĩa là người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá, cũng như các chi phí khác sau khi hàng hoá được bàn giao cho người vận chuyển.
Từ "người vận chuyển" có nghĩa là bất kỳ người nào, trên cơ sở hợp đồng vận chuyển, cam kết tự cung cấp hoặc tổ chức vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, đường bộ, đường hàng không, đường biển và đường thủy nội địa hoặc kết hợp các phương thức vận tải này. .
Trong trường hợp vận chuyển đến điểm đến đã thoả thuận bởi một số người vận chuyển, rủi ro chuyển giao sẽ xảy ra khi hàng hoá được giao cho người đầu tiên trong số họ.
Theo điều khoản của điều kiện CPT, người bán có trách nhiệm thông quan hàng hóa để xuất khẩu.
Thuật ngữ này có thể được sử dụng khi vận chuyển hàng hóa bằng bất kỳ phương thức vận tải nào, kể cả vận tải đa phương thức.

TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI MUA

A.1. GIAO HÀNG THEO HỢP ĐỒNG

B.1. TRẢ GIÁ

Theo hợp đồng mua bán, người bán có nghĩa vụ cung cấp cho người mua hàng hóa, hóa đơn thương mại hoặc tin nhắn điện tử tương đương, cũng như bất kỳ bằng chứng nào khác về sự phù hợp có thể được yêu cầu theo các điều khoản của hợp đồng mua bán.

Người mua có nghĩa vụ trả giá hàng hoá do hợp đồng mua bán quy định.

A.2. GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

B.2. GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

Người bán, bằng chi phí và rủi ro của mình, xin giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và thực hiện, nếu được yêu cầu, tất cả các thủ tục hải quan để xuất khẩu hàng hoá.

Người mua phải chịu rủi ro và chi phí của riêng mình, xin giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và thực hiện, nếu cần, tất cả các thủ tục hải quan cho việc nhập khẩu hàng hóa và quá cảnh của chúng qua các nước thứ ba.

A.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

B.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

a) Hợp đồng vận chuyển.
Người bán phải ký hợp đồng bằng chi phí của mình trong các điều kiện bình thường để vận chuyển hàng hoá đến điểm đã thoả thuận tại địa điểm đến đã định bằng tuyến đường thông thường và theo cách thức thông thường. Nếu không có điểm nào được đồng ý hoặc được xác định bởi thực tiễn của việc giao hàng như vậy, thì người bán có thể chọn điểm thích hợp nhất cho mình tại địa điểm đến được chỉ định.
b) Hợp đồng bảo hiểm.
Không có cam kết.

a) Hợp đồng vận chuyển.
Không có cam kết.
b) Hợp đồng bảo hiểm.
Không có cam kết.

A.4. CUNG CẤP

B 4. CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

Người bán phải giao hàng cho người vận chuyển mà hợp đồng vận chuyển đã được ký kết theo Điều A.3., Và nếu có nhiều người vận chuyển, thì người vận chuyển đầu tiên trong số họ để vận chuyển đến địa điểm đã định vào ngày đã định hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận.

Người mua có nghĩa vụ nhận hàng ngay sau khi giao hàng theo quy định tại Điều A.4. và nhận hàng từ người vận chuyển tại địa điểm đã nêu.

A.5. CHUYỂN KHOẢN RỦI RO

B.5. CHUYỂN KHOẢN RỦI RO

Người bán có nghĩa vụ, tuân theo các quy định của Điều B.5. chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá cho đến khi hàng hoá được giao theo Điều A.4.

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hoá kể từ thời điểm giao hàng theo quy định tại Điều A.4. Người mua có nghĩa vụ - nếu anh ta không thực hiện nghĩa vụ thông báo theo Điều B.7. - Chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa kể từ ngày hết hạn theo thỏa thuận hoặc ngày kết thúc thời hạn giao hàng ấn định. Tuy nhiên, điều kiện là sự phù hợp của hàng hoá với hợp đồng. Điều này có nghĩa là hàng hoá phải được xác định một cách hợp lý, nghĩa là, chắc chắn được cách ly hoặc xác định cách khác là hàng hoá là đối tượng của hợp đồng này.

A.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

B.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

Người bán có nghĩa vụ, tuân theo các quy định của điều B.6: - chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hoá cho đến thời điểm giao hàng theo điều A.4. phát sinh từ Điều A.3a) bao gồm cả chi phí xếp hàng và dỡ hàng tại địa điểm đến, mà theo hợp đồng vận chuyển, người bán chịu trách nhiệm và - nếu cần, mọi chi phí liên quan đến thực hiện các thủ tục hải quan để xuất khẩu, cũng như các loại thuế khác, thuế và các khoản phí khác phải trả khi xuất khẩu hàng hoá, và các chi phí liên quan đến quá cảnh hàng hoá qua các nước thứ ba, trong trường hợp các chi phí này được giao cho người bán theo hợp đồng vận chuyển .

Người mua có nghĩa vụ phù hợp với các quy định của Điều A.3a): - chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hoá kể từ thời điểm giao hàng theo Điều A.4., Và - chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hoá trong thời gian quá cảnh của họ cho đến khi đến nơi đến đã thoả thuận, trừ trường hợp do người bán chịu theo hợp đồng chuyên chở và - trả chi phí dỡ hàng, trừ khi người bán chịu theo hợp đồng chuyên chở, và - chịu mọi chi phí bổ sung do anh ta không thực hiện nghĩa vụ thông báo thích hợp theo Điều B.7. tính từ ngày đã thỏa thuận hoặc từ khi kết thúc thời gian đã thỏa thuận để giao hàng. Tuy nhiên, điều kiện là sự phù hợp của hàng hoá với hợp đồng. Điều này có nghĩa là hàng hoá phải được xác định đúng cách, tức là, chắc chắn được tách biệt hoặc được xác định bằng cách khác là hàng hoá là đối tượng của hợp đồng này, và - thanh toán, nếu cần, tất cả các loại thuế, phí và lệ phí khác, cũng như chi phí hải quan. các thủ tục phải trả khi nhập khẩu hàng hoá, và nếu cần thiết để vận chuyển hàng hoá qua các nước thứ ba, nếu chúng không được bao gồm trong chi phí của hợp đồng vận chuyển.

A.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI MUA

B.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI BÁN

Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua rằng hàng hóa đã được giao theo A.4., Và thông báo cho người mua bất kỳ thông báo nào khác theo yêu cầu của họ để thực hiện các bước thông thường cần thiết để lấy hàng.

Nếu người mua có quyền xác định ngày gửi hàng hóa và / hoặc điểm đến, anh ta phải thông báo hợp lệ cho người bán về điều này.

A.8. CHỨNG NHẬN GIAO NHẬN, GIẤY TỜ VẬN CHUYỂN HOẶC TIN NHẮN ĐIỆN TỬ TƯƠNG ĐƯƠNG

B.8. CHỨNG NHẬN GIAO NHẬN, GIẤY TỜ VẬN CHUYỂN HOẶC TIN NHẮN ĐIỆN TỬ TƯƠNG ĐƯƠNG

Người bán phải cung cấp cho người mua bằng chi phí của mình chứng từ hoặc chứng từ vận tải thông thường (ví dụ vận đơn chuyển nhượng, vận đơn đường biển không chuyển nhượng, bằng chứng vận tải đường thủy nội địa, vận đơn hàng không, vận đơn đường sắt hoặc đường bộ hoặc vận đơn đa phương thức) phù hợp với với A.3. Trong trường hợp người bán và người mua đã thỏa thuận về việc sử dụng các phương tiện liên lạc điện tử, các tài liệu nêu trên có thể được thay thế bằng các thông điệp điện tử tương đương (EDI).

Người mua có nghĩa vụ chấp nhận các quy định tại Điều A.8. chứng từ vận tải, nếu nó phù hợp với các điều khoản của hợp đồng mua bán.

A.9. KIỂM TRA - BAO BÌ - ĐÁNH DẤU

B.9. KIỂM TRA HÀNG HÓA

Người bán phải chịu các chi phí liên quan đến việc xác minh hàng hóa (ví dụ, kiểm tra chất lượng, kích thước, trọng lượng, số lượng) cần thiết để giao hàng theo Điều A.4. Người bán, bằng chi phí của mình, phải cung cấp bao bì (trừ khi theo thông lệ trong thương mại là vận chuyển hàng hoá theo hợp đồng không được đóng gói) cần thiết cho việc vận chuyển hàng hoá do mình sắp xếp. Bao bì phải được dán nhãn thích hợp.

Người mua phải chịu các chi phí liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa trước khi vận chuyển, trừ khi việc kiểm tra đó được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

A.10. NHỮNG KHOẢN NỢ KHÁC

B.10. NHỮNG KHOẢN NỢ KHÁC

Người bán có nghĩa vụ, theo yêu cầu của người mua, cung cấp cho người mua, với chi phí và rủi ro của mình, với sự hợp tác đầy đủ để có được bất kỳ tài liệu hoặc thông điệp điện tử tương đương nào (ngoài những tài liệu được đề cập trong Điều A.8.) Được phát hành hoặc sử dụng trong quốc gia gửi hàng và / hoặc quốc gia xuất xứ của hàng hóa và có thể được người mua yêu cầu đối với việc nhập khẩu hàng hóa hoặc nếu cần thiết để quá cảnh qua các nước thứ ba. Người bán có nghĩa vụ cung cấp cho người mua tất cả các thông tin cần thiết cho việc thực hiện bảo hiểm.

Người mua phải chịu mọi chi phí và lệ phí liên quan đến việc nhận được chứng từ hoặc các thông điệp điện tử tương đương, như được quy định tại Điều A.10., Đồng thời hoàn trả các chi phí mà người bán phải chịu do sự trợ giúp của người mua.

 

 
8