Logistics vận tải biển Vận chuyển container đường biển: điều khoản

Vận chuyển container đường biển: điều khoản

Vận chuyển container đường biển: điều khoản

СокращениеGiải mã
FIOS (Free in/out) Погрузка/выгрузка за счет грузоотправителя
FIFO (free in/free out)  Погрузка/выгрузка за счёт фрахтователя
FILO (free in/liner out) Погрузка за счет грузоотправителя, выгрузка - за счет судовладельца
LIFO (liner in/free out) Погрузка за счет судовладельца, выгрузка за счет грузоотправителя
LILO (liner in/liner out) Погрузка и выгрузка за счет судовладельца
   

 
13