Informatie Internationale regels en organisaties Incoterms 2000 [iNKOTERMS 2000] Term F FOB - FOB

FOB(Gratis aan boord (... genoemde verschepingshaven))
Vrij aan boord (... genoemde verschepingshaven)

De term "vrij aan boord" betekent dat de verkoper heeft geleverd wanneer de goederen de scheepsreling zijn gepasseerd in de genoemde verschepingshaven. Dit betekent dat vanaf nu alle kosten en risico's van verlies of beschadiging van de goederen voor rekening van de koper zijn. Onder de FOB-termijn is de verkoper verantwoordelijk voor het inklaren van de goederen voor export. Deze term kan alleen worden gebruikt wanneer goederen over zee of over binnenwateren worden vervoerd. Indien partijen niet voornemens zijn de goederen over de scheepsreling af te leveren, geldt de termijn:FCA.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE VERKOPER

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KOPER

A.1. LEVERING VAN DE GOEDEREN VOLGENS HET CONTRACT

B.1. BETALING VAN DE PRIJS

De verkoper is verplicht, in overeenstemming met het verkoopcontract, om de koper de goederen, een handelsfactuur of een gelijkwaardig elektronisch bericht te verstrekken, evenals elk ander bewijs van overeenstemming dat vereist kan zijn op grond van de voorwaarden van het verkoopcontract.

De koper is verplicht de prijs van de goederen te betalen zoals bepaald in de koopovereenkomst.

A.2. LICENTIES, CERTIFICATEN EN FORMALITEITEN

B.2. LICENTIES, CERTIFICATEN EN FORMALITEITEN

De verkoper moet op eigen risico en op eigen kosten elke uitvoervergunning of andere officiële vergunning verkrijgen en, indien van toepassing, alle douaneformaliteiten vervullen die nodig zijn voor de uitvoer van de goederen.

De koper moet op eigen risico en op eigen kosten elke invoervergunning of andere officiële machtiging verkrijgen en, indien nodig, alle douaneformaliteiten vervullen die nodig zijn voor de invoer van de goederen en, indien nodig, voor hun doorvoer door derde landen.

A.3. VERVOER- EN VERZEKERINGSCONTRACTEN

B.3. VERVOER- EN VERZEKERINGSCONTRACTEN

a) Vervoerovereenkomst
Geen toewijding.
b) Verzekeringscontract
Geen toewijding.

a) Vervoerovereenkomst
De koper moet op eigen kosten een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de genoemde verschepingshaven.
b) Verzekeringscontract
Geen toewijding.

A.4. LEVERING

B.4. ACCEPTATIE VAN LEVERING

De verkoper moet de goederen aan boord van een door de koper genoemd schip laden op de overeengekomen datum of binnen de overeengekomen tijd in de genoemde verschepingshaven in overeenstemming met de gebruiken van de haven.

De koper is verplicht de goederen in ontvangst te nemen wanneer deze zijn gemaakt in overeenstemming met artikel A.4.

A.5. RISICOOVERDRACHT

B.5. RISICOOVERDRACHT

De verkoper is verplicht, behoudens het bepaalde in artikel B.5. draagt alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen totdat de goederen de scheepsreling passeren in de genoemde verschepingshaven.

De koper draagt alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen - vanaf het moment dat de goederen de scheepsreling passeren in de genoemde verschepingshaven, en - vanaf de overeengekomen datum of vanaf het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd, die ontstaan of niet voldoet aan zijn meldingsplicht overeenkomstig artikel B.7, of in het geval dat het door hem aangewezen schip niet op tijd kon aankomen, de goederen niet op tijd in ontvangst kon nemen of de lading niet meer in ontvangst kon nemen vóór het tijdstip vastgesteld in overeenstemming met artikel B.7. tijd. Voorwaarde is echter de goede overeenstemming van de goederen met het contract. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen definitief geïsoleerd of anderszins geïdentificeerd moeten worden als de goederen die het onderwerp zijn van dit contract.

A.6. KOSTENTOEWIJZING

B.6. KOSTENTOEWIJZING

De verkoper moet, behoudens de bepalingen van artikel B.6.: - alle kosten dragen die verband houden met de goederen totdat de goederen de scheepsreling passeren in de genoemde verschepingshaven in overeenstemming met artikel A.4. en - desgewenst alle kosten te betalen die verband houden met het vervullen van douaneformaliteiten bij uitvoer, evenals andere rechten, belastingen en andere heffingen die bij uitvoer van de goederen verschuldigd zijn.

De koper moet - alle kosten in verband met de goederen dragen vanaf het moment dat de goederen de scheepsreling passeren in de genoemde verschepingshaven en - alle extra kosten dragen die voortvloeien uit het feit dat het door hem opgegeven schip niet op tijd is aangekomen, of niet in staat was de goederen op tijd in ontvangst te nemen, of de lading niet meer in ontvangst te nemen voor het in overeenstemming met artikel B.7 vastgestelde tijdstip. datum, of als gevolg van zijn niet-nakoming van de verplichting tot behoorlijke kennisgeving overeenkomstig artikel B.7. De voorwaarde is echter de goede overeenstemming van de goederen met het contract. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen definitief gescheiden of anderszins geïdentificeerd moeten worden als de goederen die het onderwerp zijn van dit contract, en - indien nodig alle rechten, belastingen en andere heffingen betalen, evenals de douanekosten formaliteiten die moeten worden betaald bij de invoer van de goederen en, indien nodig, bij de doorvoer ervan door derde landen.

A.7. BERICHT AAN DE KOPER

B.7. BERICHT AAN VERKOPER:

De verkoper moet de koper voldoende op de hoogte stellen dat de goederen zijn geleverd in overeenstemming met A.4.

De koper is verplicht de verkoper voldoende op de hoogte te stellen van de naam van het schip, de plaats van lading en het tijdstip van verzending.

A.8. BEWIJS VAN LEVERING, VERZENDDOCUMENTEN OF ELEKTRONISCHE EQUIVALENTEN

B.8. BEWIJS VAN LEVERING, VERZENDDOCUMENTEN OF ELEKTRONISCHE EQUIVALENTEN

De verkoper moet de koper op eigen kosten als bewijs van aflevering van de goederen de gebruikelijke vervoersdocumenten overleggen conform A.4. Indien het bovengenoemde bewijs geen vervoersdocument is, dient de verkoper de koper op diens verzoek, voor zijn rekening en risico alle mogelijke medewerking te verlenen bij het verkrijgen van een vervoersdocument voor het sluiten van een vervoerovereenkomst (bijvoorbeeld , een verhandelbaar cognossement, een niet-verhandelbare zeevrachtbrief, een bewijs van vervoer over de binnenwateren of een multimodale vrachtbrief). Indien de verkoper en de koper het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zijn overeengekomen, kunnen de bovengenoemde documenten worden vervangen door gelijkwaardige elektronische berichten (EDI).

De koper is verplicht een bewijs van aflevering te accepteren conform artikel A.8.

A.9. CONTROLE - VERPAKKING - MARKERING

B.9. GOEDEREN INSPECTIE

De verkoper moet de kosten dragen die verband houden met de verificatie van de goederen (bijvoorbeeld controle van de kwaliteit, afmetingen, gewicht, hoeveelheid) die nodig zijn voor de levering van de goederen in overeenstemming met artikel A.4. De verkoper is verplicht op eigen kosten de kosten te betalen die verband houden met de verpakking die nodig is voor het vervoer van de goederen (behalve in de gevallen waarin het in deze branche gebruikelijk is om de in het contract bepaalde goederen zonder verpakking te verzenden). Dit laatste wordt uitgevoerd voor zover de omstandigheden met betrekking tot het vervoer (bv. vervoermiddel, bestemming) voor het sluiten van de koopovereenkomst aan de verkoper bekend waren. De verpakking moet correct geëtiketteerd zijn.

De koper moet de kosten dragen die verband houden met een inspectie vóór verzending van de goederen, tenzij een dergelijke inspectie vereist is door de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. ANDERE VERPLICHTINGEN

B.10. ANDERE VERPLICHTINGEN

De verkoper is verplicht, op verzoek van de koper, deze laatste voor zijn rekening en risico alle medewerking te verlenen bij het verkrijgen van alle documenten of gelijkwaardige elektronische berichten (anders dan die vermeld in artikel A.8.) uitgegeven of gebruikt in het land van verzending en/of in het land van herkomst van de goederen, die de koper kan verlangen voor de invoer van de goederen of, indien nodig, voor hun doorvoer door derde landen. De verkoper is verplicht de koper op diens verzoek alle voor de uitvoering van de verzekering benodigde gegevens te verstrekken.

De koper moet alle kosten en erelonen dragen die verband houden met de ontvangst van documenten of gelijkwaardige elektronische berichten, zoals bepaald in artikel A.10., en ook de kosten van de verkoper vergoeden die deze laatste heeft gemaakt als gevolg van zijn hulp aan de koper.

 

In sommige gevallen wordt in de inleiding aanbevolen om een bepaalde term wel of niet te gebruiken. Dit is vooral van belang in verband met de keuze tussen de termen FCA en FOB.

Helaas blijven handelaren de term FOB gebruiken waar dit volkomen ongepast is, terwijl ze de verkoper dwingen de risico's te dragen van het overdragen van de goederen aan de door de koper genoemde vervoerder. FOB kan alleen worden gebruikt wanneer de goederen bedoeld zijn om "over de scheepsreling" of, als laatste redmiddel, aan het schip te worden afgeleverd, en niet wanneer de goederen worden overgedragen aan de vervoerder voor latere belading op het schip, bijvoorbeeld , geladen in containers of geladen op vrachtwagens of in wagons in het zogenaamde "ro-ro" vervoer.

Zo is in de inleiding van de term FOB sterk gewaarschuwd dat de term niet moet worden gebruikt wanneer partijen niet voornemens zijn de goederen over de scheepsreling af te leveren.

Het komt voor dat partijen abusievelijk termen gebruiken die ook bedoeld zijn voor het vervoer van goederen over zee wanneer een andere wijze van vervoer wordt beoogd. Dit kan de verkoper in een positie brengen waarin hij niet kan voldoen aan zijn verplichting om de koper een passend document te verstrekken (bijv. cognossement, zeevrachtbrief of elektronisch equivalent).

 
7