Informatie federale wetten Federale wet nr. 311-FZ van 27 oktober 2010 Federale wet nr. 311-FZ van 27 oktober 2010 - Sectie IV - Invoer van goederen in de Russische Federatie en hun uitvoer uit de Russische Federatie

Federale wet nr. 311-FZ van 27 november 2010

Over douaneregelgeving in de Russische Federatie

(Aangenomen door de Doema op 19 november 2010. Goedgekeurd door de Federatieraad op 24 november 2010)
(Gepubliceerd in "Rossiyskaya Gazeta" nr. 269 (5348) van 29 november 2010 en in de verzameling wetgeving van de Russische Federatie nr. 48 van 29 november 2010, artikel 6252. Zie voor de inwerkingtreding artikel 325 van deze Wet)

Aandacht! Er zijn wijzigingen doorgevoerd, zie:
Federale wet nr. 162-FZ van 27 juni 2011
Federale wet nr. 200-FZ van 11 juli 2011
Federale wet nr. 409-FZ van 6 december 2011

Afdeling IV - Invoer van goederen in de Russische Federatie en hun uitvoer uit de Russische Federatie

Hoofdstuk 22. Basisbepalingen betreffende de invoer van goederen in de Russische Federatie en hun uitvoer uit de Russische Federatie

Artikel 193. Plaatsen van invoer van goederen in de Russische Federatie
1. De invoer van goederen in de Russische Federatie rechtstreeks vanuit het grondgebied van staten die geen lid zijn van de douane-unie, moet worden uitgevoerd op de punten van aankomst gespecificeerd in artikel 156 van het douanewetboek van de douane-unie, die controleposten zijn over de staatsgrens van de Russische Federatie, tijdens het werk van de douaneautoriteiten. De regering van de Russische Federatie heeft het recht om controleposten over de staatsgrens van de Russische Federatie te bepalen voor de aankomst in de Russische Federatie van bepaalde categorieën goederen, en om, in overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie inzake de Staatsgrens van de Russische Federatie, de gevallen en procedure waarin goederen in de Russische Federatie kunnen aankomen op andere plaatsen, die geen plaats van aankomst zijn in overeenstemming met het douanewetboek van de douane-unie.
2. De invoer van goederen in de Russische Federatie uit staten die geen lid zijn van de douane-unie via het grondgebied van de staten - leden van de douane-unie, geplaatst bij aankomst in het douanegebied van de douane-unie onder de douaneregeling douanevervoer , kan worden uitgevoerd op elke plaats langs de route van de vervoerder naar de bestemming bepaald door de douaneautoriteit van vertrek, de plaats van levering van goederen, behalve in het geval van het vaststellen van een route voor het vervoer van goederen in overeenstemming met artikel 217 van het douanewetboek van de douane-unie als maatregel om de naleving van douanevervoer te waarborgen.
3. De invoer van goederen in de Russische Federatie vanuit het grondgebied van de lidstaten van de douane-unie in het geval dat niet is gespecificeerd in deel 2 van dit artikel, kan op elke plaats worden uitgevoerd.
4. De bepalingen in de delen 2 en 3 van dit artikel ontslaan de vervoerder niet van de naleving van de beperkingen die zijn vastgesteld door de wetgeving van de Russische Federatie om de verkeersveiligheid te waarborgen, de veiligheid van het verkeer van goederen waarnaar speciale regels voor hun vervoer worden toegepast, en voor andere doeleinden die geen verband houden met de wetgeving van de Russische Federatie op douanezaken.

Artikel 194
1. Bij het importeren van goederen in de Russische Federatie vanuit het grondgebied van een staat die geen lid is van de douane-unie, is de vervoerder verplicht:
1) de goederen afleveren op de plaats van aankomst of een andere plaats bepaald in overeenstemming met deel 1 van artikel 193 van deze federale wet;
2) de goederen aanbieden bij de douane;
3) documenten en informatie bij de douane indienen, waarvan de lijst is opgesteld door artikel 159 van het douanewetboek van de douane-unie;
4) presenteer certificaten, vergunningen, licenties of andere documenten die de naleving van de vastgestelde verboden en beperkingen bevestigen, indien in overeenstemming met de douanewetgeving van de douane-unie of de wetgeving van de Russische Federatie dergelijke documenten onderworpen zijn aan overlegging aan de douaneautoriteit op de plaats van aankomst;
5) douanehandelingen uitvoeren met betrekking tot de plaatsing van goederen voor tijdelijke opslag of hun douaneaangifte in overeenstemming met de douaneprocedure, in overeenstemming met de douanewetgeving van de douane-unie en de wetgeving van de Russische Federatie inzake douanezaken.
2. De handelingen bedoeld in de leden 4 en 5 van deel 1 van dit artikel kunnen door iedere belanghebbende worden verricht.
3. In het geval van een ongeval, overmacht of andere omstandigheden die de levering van goederen op de plaats van aankomst onderbreken, is de vervoerder verplicht de maatregelen te nemen bedoeld in artikel 157 van het douanewetboek van de douane-unie.
4. Namens de vervoerder kunnen documenten en informatie op de plaats van aankomst door een andere persoon die namens de vervoerder optreedt, aan de douane worden overgelegd.
5. In geval van indiening bij de douane op de plaats van aankomst van standaard vervoers(vervoer)documenten, waarvan de vorm en inhoud zijn vastgesteld door internationale overeenkomsten op het gebied van vervoer waarbij de Russische Federatie partij is, vertaling van dergelijke documenten in het Russisch zijn niet vereist als de documenten zijn opgesteld in het Engels of een andere vreemde taal die wordt verstrekt als een internationale norm voor het opstellen van vervoers- (vervoers)documenten.

Artikel 195. Uitvoer van goederen uit de Russische Federatie
1. Met uitzondering van de gevallen bedoeld in lid 3 van dit artikel, moet de uitvoer van goederen uit de Russische Federatie buiten het douanegebied van de douane-unie plaatsvinden op de in artikel 162 van het douanewetboek gespecificeerde vertrekpunten van de douane-unie, dit zijn controleposten over de staatsgrens van de Russische Federatie, en tijdens werkuren van de douaneautoriteiten. De regering van de Russische Federatie heeft het recht om controleposten over de staatsgrens van de Russische Federatie aan te wijzen voor het vertrek uit de Russische Federatie van bepaalde categorieën goederen, en om, in overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie inzake de Staatsgrens van de Russische Federatie, de gevallen en procedure waarin goederen de Russische Federatie mogen verlaten op andere plaatsen, die geen vertrekplaatsen zijn in overeenstemming met het douanewetboek van de douane-unie.
2. Bij vertrek van goederen uit de Russische Federatie is de vervoerder verplicht om de documenten en informatie bedoeld in de artikelen 159 en 163 van het douanewetboek van de douane-unie aan de douane-instantie te overleggen. Namens de vervoerder kunnen documenten en informatie worden ingediend door elke andere persoon die namens de vervoerder optreedt.
3. In gevallen waarin het vertrek van goederen buiten het douanegebied van de douane-unie zal worden uitgevoerd vanuit het grondgebied van andere staten - leden van de douane-unie, de verplaatsing van dergelijke goederen van de Russische Federatie naar het grondgebied van een staat - een lid van de douane-unie kan overal worden uitgevoerd, tenzij anders is bepaald door de regering van de Russische Federatie.
4. De uitvoer van goederen uit de Russische Federatie in de gevallen bedoeld in de delen 1 en 3 van dit artikel is toegestaan na hun douaneaangifte en andere handelingen die nodig zijn om de goederen onder de douaneregeling te plaatsen en de goederen vrij te geven, met uitzondering van de uitvoer van elektriciteit via hoogspanningslijnen in overeenstemming met artikel 313 van deze federale wet.
5. De uitvoer van goederen met de status van goederen van de douane-unie in overeenstemming met het douanewetboek van de douane-unie van de Russische Federatie naar de lidstaten van de douane-unie wordt uitgevoerd zonder beperkingen waarin de douanewetgeving van de Douane-unie en de wetgeving van de Russische Federatie inzake douanezaken, tenzij anders bepaald door internationale verdragen van de Russische Federatie en de wetgeving van de Russische Federatie. De bepalingen van dit deel stellen personen die goederen exporteren uit de Russische Federatie niet vrij van naleving van de vereisten van de wetgeving van de Russische Federatie op het gebied van exportcontrole, valutawetgeving van de Russische Federatie en andere vereisten die zijn vastgesteld door de wetgeving van de Russische Federatie Federatie.

Artikel 196. Handelingen van douaneautoriteiten bij het gebruik van voorlopige informatie
1. Voorafgaande informatie die aan de douaneautoriteiten wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 42 van het douanewetboek van de douane-unie, wordt gebruikt voor haar studie-, analyse- en verificatieactiviteiten voordat de goederen bij de douaneautoriteiten worden aangebracht om objecten van controle en vrijgave te selecteren goederen of andere bindende besluiten nemen met betrekking tot goederen die geen voorwerp van controle zijn in overeenstemming met het risicobeheersysteem, binnen een kortere termijn dan is voorzien in de douanewetgeving van de Douane-unie en de wetgeving van de Russische Federatie inzake douane zaken.
2. De procedure voor acties van ambtenaren van douane-instanties bij het gebruik van voorlopige informatie wordt vastgesteld door het federale uitvoerende orgaan dat bevoegd is op het gebied van douanezaken, tenzij anders is bepaald in de douanewetgeving van de douane-unie.

Hoofdstuk 23. Tijdelijke opslag van goederen

Artikel 197. Algemene bepalingen tijdelijke opslag van goederen
De inhoud van tijdelijke opslag van goederen, de rechten en plichten van personen die bevoegd zijn met betrekking tot goederen en hun vertegenwoordigers, de voorwaarden van tijdelijke opslag worden respectievelijk vastgesteld in de artikelen 167, 170 en 171 van het douanewetboek van de douane-unie.

Artikel 198. Plaatsen van tijdelijke opslag van goederen
(voor verduidelijkingen, zie de brief van de Federale Douanedienst van Rusland nr. 01-11/9497 van 03.03.2011)
1. Overeenkomstig artikel 168 van het douanewetboek van de douane-unie zijn plaatsen van tijdelijke opslag entrepots voor tijdelijke opslag en de volgende andere plaatsen van tijdelijke opslag:
1) entrepot van de douane;
2) het magazijn van de geadresseerde van goederen in de gevallen voorzien in artikel 200 van deze federale wet;
3) gebouwen, een open ruimte en ander grondgebied van een geautoriseerde marktdeelnemer in overeenstemming met clausule 1 van deel 1 van artikel 86 van deze federale wet;
4) afzonderlijke lokalen op plaatsen van internationale postuitwisseling in overeenstemming met deel 2 van artikel 317 van deze federale wet;
5) de plaats van opslag van niet-ontvangen of niet-opgeëiste bagage die is verplaatst in het kader van het lucht- of treinvervoer van een passagier;
6) de plaats van lossen en herladen (overslag) van goederen binnen het grondgebied van de zee(rivier)haven;
7) een speciaal uitgeruste plaats voor het lossen en herladen (overslag) van buitenlandse goederen binnen het regime-gebied van de luchthaven, op voorwaarde dat de plaats van invoer van dergelijke goederen in de Russische Federatie en de plaats van hun uitvoer uit de Russische Federatie samenvallen ;
8) spoorlijnen en emplacementen van containers gelegen op met de douaneautoriteiten overeengekomen plaatsen binnen treinstations en bestemd voor tijdelijke opslag van goederen zonder deze uit voertuigen te lossen;
9) plaatsen bepaald door andere federale wetten of handelingen van de regering van de Russische Federatie.
2. De plaats van tijdelijke opslag van goederen is een permanente of tijdelijke douanecontrolezone die is ingesteld in overeenstemming met artikel 163 van deze federale wet.
3. Tijdelijke opslag van goederen op andere plaatsen van tijdelijke opslag van goederen vindt in de gevallen bedoeld in de leden 2, 4 tot en met 8 van deel 1 van dit artikel plaats met een schriftelijke toestemming van de douane, afgegeven op grond van een aanvraag van een geïnteresseerde. Toestemming voor tijdelijke opslag van goederen op andere plaatsen kan eenmalig zijn (voor tijdelijke opslag van een bepaalde partij goederen) of algemeen (voor periodieke tijdelijke opslag van buitenlandse goederen in een bepaalde periode).
4. De voorwaarden en procedure voor het afgeven van een vergunning voor de tijdelijke opslag van goederen op andere plaatsen, inclusief de vereisten voor het stellen van zekerheid voor de betaling van douanerechten en belastingen, worden bepaald door het federale uitvoerende orgaan dat bevoegd is op het gebied van douane zaken.
5. Een persoon die een vergunning voor tijdelijke opslag van goederen op andere plaatsen voor tijdelijke opslag van goederen heeft ontvangen, is onderworpen aan de verplichtingen voorzien in de delen 4 en 5 van artikel 200 van deze federale wet voor de ontvanger van goederen bij tijdelijke opslag goederen in het magazijn van de ontvanger.
6. De douane weigert een vergunning aan een persoon af te geven voor tijdelijke opslag van goederen op andere plaatsen van tijdelijke opslag van goederen bij herhaalde (twee of meer) tussenkomst van deze persoon binnen een jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag bij de douane voor administratieve aansprakelijkheid voor administratieve overtredingen op het gebied van douanezaken bedoeld in de artikelen 16.1 en 16.2, deel 1 van artikel 16.9, de artikelen 16.11, 16.13, 16.14, 16.19 en de delen 2 en 3 van artikel 16.23 van het wetboek van administratieve overtredingen van de Russische Federatie, met uitzondering van goederen die per spoor worden ingevoerd, indien hun tijdelijke opslag wordt uitgevoerd door de vervoerder op spoorlijnen.
7. Het federaal uitvoerend orgaan dat bevoegd is op het gebied van douanezaken stelt de procedure vast voor het indienen van documenten en inlichtingen bij de douane wanneer goederen worden geplaatst in een tijdelijke opslagplaats en op andere plaatsen voor tijdelijke opslag van goederen, de procedure voor het plaatsen (afgifte ) goederen naar een tijdelijke opslagplaats (vanuit een opslagplaats) en andere plaatsen van tijdelijke opslag van goederen voor de tijdelijke opslag van goederen om douanecontrole te verzekeren.

Artikel 199. Douanehandelingen in verband met het in tijdelijke opslag plaatsen van goederen
1. Wanneer goederen in een entrepot voor tijdelijke opslag worden geplaatst, dienen personen die bevoegd zijn met betrekking tot goederen, of hun vertegenwoordigers, bij de douane de documenten in die bedoeld zijn in artikel 169, lid 1, van het douanewetboek van de douane-unie.
2. Documenten die nodig zijn om goederen in een entrepot voor tijdelijke opslag te plaatsen, moeten uiterlijk drie uur na voltooiing van de regeling douanevervoer (aanbrenging van goederen bij de douane op de plaats van aankomst) bij de douane worden ingediend.
3. De douane registreert de documenten die zijn ingediend voor de tijdelijke opslag van goederen uiterlijk één uur na de aanvaarding ervan. Vanaf de datum van registratie door de douane van de documenten die zijn ingediend voor de tijdelijke opslag van goederen, worden de goederen geacht zich in tijdelijke opslag te bevinden.

Artikel 200. Tijdelijke opslag van goederen in het magazijn van de ontvanger
1. Tijdelijke opslag van goederen in het magazijn van de ontvanger van goederen kan in de volgende gevallen plaatsvinden:
1) de noodzaak van tijdelijke opslag van goederen die speciale opslagvoorwaarden vereisen, indien er geen tijdelijke opslagplaats is in voldoende nabijheid van de plaats van ontvangst van goederen, aangepast voor de opslag van dergelijke goederen;
2) als de ontvanger van de goederen staatsorganen of -instellingen zijn.
2. Bij de afgifte van een vergunning voor tijdelijke opslag in het entrepot van de geadresseerde van goederen heeft de douaneautoriteit het recht zekerheid te verlangen voor de betaling van douanerechten en belastingen, behalve in gevallen waarin de geadresseerde van de goederen staat instanties of instellingen.
3. Opslag van buitenlandse goederen van derden in het magazijn van de geadresseerde van goederen is niet toegestaan.
4. De ontvanger van de goederen is verplicht om de veiligheid van de goederen te waarborgen, om transacties met goederen zonder toestemming van de douane te voorkomen. Om de vervanging van goederen of het verrichten van ongeoorloofde handelingen ermee te voorkomen, hebben de douaneautoriteiten het recht om verzegelingen en verzegelingen aan te brengen op de verpakking van goederen of op de lokalen waar ze zullen worden opgeslagen.
5. De ontvanger van de goederen is verplicht om overeenkomstig de delen 4-8 van artikel 177 van deze federale wet aangifte te doen van de goederen in tijdelijke opslag bij de douane. In geval van verlies van goederen, hun overdracht aan derden zonder toestemming van de douaneautoriteiten, is de ontvanger van goederen verplicht om douanerechten en belastingen te betalen in overeenstemming met artikel 172 van het douanewetboek van de douane-unie.

Artikel 201. Opslag van goederen in tijdelijke opslagplaatsen van douaneautoriteiten
1. Entrepots voor tijdelijke opslag van douaneautoriteiten zijn entrepots van het open type en moeten voldoen aan de vereisten voorzien in deel 1 van artikel 71 van deze federale wet.
2. Wanneer goederen worden opgeslagen in entrepots voor tijdelijke opslag van douaneautoriteiten, wordt de relatie tussen douaneautoriteiten en personen die goederen in deze entrepots plaatsen, uitgevoerd in overeenstemming met deze federale wet en het burgerlijk wetboek van de Russische Federatie. De vereisten van de burgerlijke wetgeving van de Russische Federatie die zijn vastgesteld voor een overheidsopdracht, zijn van toepassing op een overeenkomst die wordt gesloten door een douaneautoriteit met een persoon die goederen plaatst in een tijdelijke opslagplaats van een douaneautoriteit. De weigering van de douane om een dergelijke overeenkomst te sluiten, indien het mogelijk is de goederen op te slaan, is niet toegestaan. Aanvaarding van goederen voor opslag door de douane wordt gecertificeerd door de afgifte van een ontvangstbewijs aan de persoon die de goederen in het tijdelijke opslagmagazijn van de douane heeft geplaatst in de vorm die is bepaald door het federale uitvoerende orgaan dat bevoegd is op het gebied van douane zaken. (zie Bevel van de Federale Douanedienst van de Russische Federatie nr. 73 van 13/01/2011 en Beschikking van de Federale Douanedienst van de Russische Federatie nr. 635 van 25-03-2011)
3. De rechten, plichten en verantwoordelijkheden van douaneautoriteiten in verband met de opslag van goederen door deze autoriteiten vloeien voort uit de aard van de verplichtingen in overeenstemming met de algemene bepalingen inzake opslag voorzien in de burgerlijke wetgeving van de Russische Federatie, rekening houdend met de bepalingen van deze federale wet.
4. Voor de opslag van goederen in een tijdelijke opslagplaats van de douane worden douanerechten geheven overeenkomstig hoofdstuk 14 van deze federale wet.

Artikel 202. Plaatsing van goederen voor tijdelijke opslag door douaneautoriteiten
1. Goederen kunnen door de douaneautoriteiten in tijdelijke opslagplaatsen worden geplaatst in de gevallen voorzien in de artikelen 168, 183 en 189 van deze federale wet.
2. Wanneer goederen in een tijdelijke opslagplaats worden geplaatst, sluiten de douaneautoriteiten een overeenkomst met de eigenaar op de door de regering van de Russische Federatie bepaalde wijze.
3. De vergoeding voor de opslag van goederen en de vergoeding van schade aan de eigenaar van een tijdelijke opslagplaats geschiedt op kosten van de personen bedoeld in artikel 168, afdeling 1, artikel 183, afdeling 10 en artikel 189, afdeling 5, van deze federale wet.
4. In gevallen waarin de kosten voor opslag van goederen worden vergoed ten koste van de opbrengst van de verkoop van goederen, of ten laste van de federale begroting, worden de kosten vergoed op basis van de tarieven (tarieven) van de eigenaar van de tijdelijke opslagplaats van kracht tijdens de opslagperiode, aangekondigd in het openbare aanbod of gebruikt bij het sluiten van contracten voor de opslag van goederen die vergelijkbare opslagvoorwaarden vereisen, en bij gebrek aan een schriftelijke bevestiging van de aangegeven tarieven (tarieven) - binnen de gedocumenteerde gemaakte kosten door de eigenaar van het tijdelijke opslagmagazijn tijdens de opslag van goederen. De procedure voor de terugbetaling van kosten aan de eigenaar van tijdelijke opslagplaatsen is vastgesteld door de regering van de Russische Federatie.
5. Indien de persoon wiens goederen door de douaneautoriteiten in een entrepot voor tijdelijke opslag zijn geplaatst, de kosten van hun opslag heeft vergoed bij vrijgave van de goederen uit het magazijn, en in overeenstemming met artikel 183 van deze federale wet, moeten de kosten van opslag worden vergoed ten laste van de federale begroting, vergoeden de douaneautoriteiten de kosten aan de gespecificeerde persoon op de door de regering van de Russische Federatie vastgestelde wijze, binnen de bedragen bepaald in overeenstemming met deel 4 van dit artikel. Tegen de weigering van de douane om onkosten te vergoeden of de onvolledige terugbetaling ervan kan beroep worden aangetekend in overeenstemming met de procedure die is vastgelegd in de wetgeving van de Russische Federatie.
Aandacht! Regelgeving inzake de vergoeding door de douane van door een persoon gemaakte kosten (kosten) in verband met de opslag van goederen waarbij tijdens de douanecontrole geen overtreding van de douanewetgeving van de Douane-unie in het kader van de EurAsEC is geconstateerd en (of) de wetgeving van de Russische Federatie inzake douanezaken is vastgesteld, goedgekeurd door de regering RF nr. 704 van 19.08.2011

 
4